+48 33 867 60 21 parafiaradziechowy@gmail.com Numer telefonu Księdza Dyżurnego: 506 276 466

Regulamin cmentarza parafialnego parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Radziechowach

WSTĘP

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Cmentarz grzebalny jest także miejscem poświęconym, dlatego jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy, zatem zachować tu spokój i uszanować świętość tego miejsca.
Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62); Obwieszczeniem Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z dnia 15 grudnia 2015 r poz. 2126); Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2015 poz. 2257);

Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a) Dysponent grobu – rozumie się przez to osobę, która jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu i opłaciła miejsce grzebalne.
b) Prawo do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
c) Prawo do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.
d) dochowanie – złożenie zwłok lub szczątków lub prochów, w grobie lub niszy, w której złożono już przynajmniej jedne zwłoki, szczątki lub prochy;

e) likwidacja grobu – opróżnienie grobu i przeniesienie szczątków lub prochów do specjalnie przeznaczonego do tego grobu zbiorowego lub niszy, w związku z wygaśnięciem prawa do grobu.
f) grób ziemny – dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami lub urny i zasypuje ziemią.
g) grób ziemny zbiorowy – grób ziemny przeznaczony do pochowania więcej niż jednej trumny ze zwłokami lub urny z prochami.
h) grób murowany – dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami lub urny z prochami, a nad trumną lub urną zakłada się sklepienie;
i) grób murowany zbiorowy – grób murowany przeznaczony do pochowania więcej niż jednej trumny ze zwłokami lub szczątkami lub urn z prochami. Przestrzeń takiego grobu nie może przekraczać wielkości dwu grobów pojedynczych niezależnie od ilości pięter w dół;
j) grób urnowy – dół w ziemi, do którego składa się urnę z prochami,
k) katakumby – pomieszczenie posiadające nisze w ścianach służące do pochowania trumien ze zwłokami lub szczątkami lub urn z prochami,
l) kolumbarium – pomieszczenie lub budowla posiadająca nisze w ścianach służąca do pochówku urn z prochami.

Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących na terenie cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
 

§ 1 – Administracja.

1. Cmentarz w Radziechowach jest cmentarzem wyznaniowym i jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Marcina w Radziechowach.
2. Prawo do pochówku na jego terenie mają również zmarli innych wyznań lub niewierzący przy zastosowaniu zasad niniejszego regulaminu.
3. Cmentarzem zarządza Proboszcz parafii, zwany dalej Zarządcą wspólnie z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą ds. Ekonomicznych.
4. W imieniu Proboszcza opiekę nad cmentarzem sprawuje Administrator.
5. Administrator przechowuje i uaktualnia dokumentację:
- Księgę osób pochowanych,
- Księgę grobów,
- Alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu
- Plan zagospodarowania cmentarza z dokładnie określonym miejscem usytuowania grobu (kwatera, rząd, numer w rzędzie).
6. Administrator załatwia sprawy związane z obsługą pogrzebu, wskazaniem miejsca pochówku, kopaniem grobów, budową nowego pomnika lub jego przebudową, wyglądem otoczenia grobu, likwidacją grobu. Administrator przyjmuje opłaty wynikające z „Cennika Opłat Cmentarnych” i wystawia pokwitowania za dokonane opłaty.
7. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty cmentarnej powinien być przechowywany przez uiszczającego opłatę.
8. Sprawy związane z administrowaniem cmentarzem są załatwiane w określonych godzinach w Kancelarii Parafialnej lub innym miejscu ustalonym przez Zarządcę.
9. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii parafialnej, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.
10. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich, pogrzebowych, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Administratorem cmentarza.
11. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.
12. Wszyscy wykonawcy (tj. firmy zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą) mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
13. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Administratora, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z uwzględnieniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Administrator cmentarza.
14. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
15. Dysponent grobu przekazując swoje dane Administratorowi cmentarza, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych Administratora, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.
16. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem Kancelarii.
17. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Administratorem na jego użytkowanie. Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej.
18. Przekazanie dysponowania grobem osobom nieposiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy grób jest pusty.
19. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.) Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.
20. Osoby składające przed Administratorem oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają
 

§ 2 – Czas otwarcia.

Cmentarz jest dostępny (otwarty) codziennie od rana do zmroku.
 

§ 3 – Pogrzeby.

1. Do zgłoszenia pogrzebu wymagane są:
a) oryginał aktu zgonu;
b) karta zgonu potwierdzona przez USC lub tłumaczenie aktu zgonu, gdy wystawiono go w innym państwie;
c) zezwolenie prokuratora w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.
2. Przed pogrzebem należy także ustalić miejsce pochówku z Administratorem cmentarza.
3. Istnieje możliwość pochowania zmarłego w miejscu istniejącego grobu, jeśli grób należy do rodziny i upłynęło 20 lat od pochówku. Należy także ustalić z Administratorem sprawę rozebrania nagrobka albo likwidacji nagrobka i usunąć go na własny koszt lub przez firmę kamieniarską, z którą rodzina ustali taką pracę. Dotyczy to także pomników podwójnych, gdzie jedno miejsce jest zarezerwowane dla zmarłego.
4. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.

Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 

§ 4 – Groby.

1. Na cmentarzu znajdują się groby ziemne tzn. stanowiące dół w ziemii, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. Groby ziemne mogą mieć charakter grobów rodzinnych.
2. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowaniem jego wymiarów.
4. Najpóźniej 1 miesiąc po pogrzebie, grób winien być godnie uporządkowany, obsadzony i przez cały czas (20 lat) utrzymany w odpowiednim porządku.
5. Na cmentarzu dopuszczalne jest umieszczanie urn z prochami zmarłych. Miejsce umieszczenia urny ustalane jest każdorazowo z Administratorem, przy czym obowiązują następujące zasady:
a) Urna może być umieszczona w istniejącym grobie ziemnym w każdej chwili.
b) Urna może być umieszczona w grobowcu, jeżeli od ostatniego pochówku tradycyjnego upłynęło 20 lat.
c) Nie ma możliwości umieszczania urn z prochami zmarłego w miejscach wolnych pomiędzy grobami tradycyjnymi.
6. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
7. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego według podanej kolejności:
a) pozostały małżonek/ka/,
b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./
c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./
d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 

§ 5 – Miejsce pochówku.

1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20 od ostatniego pochówku. (nie dotyczy pochówku w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby) NIE DOTYCZY TAKŻE GROBÓW ZIEMNYCH GŁĘBINOWYCH PRZEZNACZONYCH NA 2 OSOBY.
2. Istnieje możliwość przedłużenia prawa użytkowania grobu o następne 20 lat poprzez dokonanie opłaty (prolongaty) zgodnej z Cennikiem Opłat. Wpłaty dokonuje się u Administratora cmentarza.
3. Pochówek osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z Administratorem cmentarza.
4. Przez dokonanie opłaty za prawo użytkowania grobu, nie nabywa się prawa własności do opłaconego miejsca. Osoba, która taką opłatę wniosła, staje się jedynie użytkownikiem miejsca na określony czas.
 

§ 6 – Pomniki.

1. Postawienie pomnika, obmurowań, a także remont pomnika lub jego wymianę należy uzgodnić z Administratorem cmentarza, przedstawiając krótki opis jego wyglądu i otoczenia (wymiary, materiały, itp.), oraz ustalić termin wykonania. Prace te wymagają uiszczenia opłaty na infrastrukturę cmentarza. (CZY BĘDZIE OPŁATA USTALONA OD WYKONANEGO NAGROBKA)
2. Pomniki nagrobne nie powinny utrudniać dostępu do innych (sąsiednich) grobów.
3. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane tylko przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty.
4. Zabrania się wyrzucania gruzu i kamieni po robotach kamieniarsko-budowlanych do kontenerów na cmentarzu lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie. Materiał ten należy na własny koszt wywieźć z cmentarza.
5. Wykonawca robót zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
6. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Prace na cmentarzu nie mogą być prowadzone w niedzielę, święta kościelne i państwowe.
 

§ 7 – Porządek

1. Za porządek na grobie i w jego okolicy odpowiada dysponent grobu, rodzina zmarłego lub inna osoba, która podjęła się obowiązku opieki nad mogiłą.
2. Przebywając na cmentarzu, należy zachowywać się godnie i poważnie, stosownie do religijnego charakteru miejsca. Należy szanować atmosferę modlitwy innych i nikomu nie przeszkadzać. Małe dzieci mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.
3. Zabronione jest wyrzucanie śmieci na inne, nawet zaniedbane groby lub umieszczenie ich w jakimkolwiek innym miejscu. Śmieci (zwiędłe kwiaty, wieńce i inne zanieczyszczenia) powstałe w wyniku pielęgnacji grobów, należy wynosić wyłącznie do specjalnych pojemników.
4. Woda, która pozostaje do dyspozycji osób opiekujących się grobami, winna być używana wyłącznie do celów cmentarnych. Każdy korzystający winien zostawić zawsze miejsce poboru wody w stanie uporządkowanym ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe zakręcenie kranu.
5. Drzewa i zieleń znajdujące się na terenie cmentarza objęte są prawem państwowym. Sadzenie drzew i krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora.
6. Umieszczanie w alejkach ławek, wykonywanie podestów przy grobie może się odbywać tylko za zgodą Administratora.
7. Po terenie cmentarza nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi (samochody, motory, motorowery, rowery, itp.). (OPŁATA ZA WJAZD NA CMENTARZ ZA ZGODĄ ADMINISTRATORA)
8. Wprowadzanie psów oraz innych zwierząt na teren cmentarza jest zabronione.
9. Na terenie cmentarza oraz w jego najbliższym sąsiedztwie zabronione jest sprzedawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych.
10. Nie należy palić papierosów na terenie cmentarza.
11. Zabronione jest umieszczanie reklam na bramie, furtce i ogrodzeniu cmentarza.
12. Zabrania się bez zgody Zarządcy prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszającej powagę tego miejsca.
13. Zabrania się zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 

§ 8 – Opłaty na utrzymanie cmentarza

1. Środki na utrzymanie cmentarza pochodzą z opłat cmentarnych. Rodzaj opłat i ich wysokość jest zawarta w „Cenniku Opłat Cmentarnych” zatwierdzonym przez Parafialną Radę Duszpasterską i Radę ds. Ekonomicznych. /załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu/. Należy je uiszczać u Administratora cmentarza.
2. Przy pogrzebie składa się opłatę za miejsce na czas ustawowo ustalony, tzn. 20 lat.
3. Po upływie tego terminu, ponownie składa się opłatę za przedłużenie czasu utrzymania miejsca grobu na kolejne 20 lat.
4. Opłatę za grób murowany (grobowiec) przeznaczony do pochowania więcej niż jednej osoby (grób rodzinny) pobiera się na okres 99 lat.
5. Po upływie 20 lat od daty pochówku dysponent grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. W przypadku braku opłaty grób może zostać przeznaczony do likwidacji.
 

§ 9 – Likwidacja grobu.

1. Po upływie 20 lat, zgodnie z prawem cywilnym, następuje wygaśnięcie prawa do grobu.
2. Rodzina opiekująca się grobem lub osoby przez rodziny wskazane proszone są przed upływem tego terminu o zgłoszenie się do Administratora, w celu wyrażenia woli utrzymania grobu na kolejne lata i złożenia za ten grób opłaty zgodnej z „Cennikiem Opłat Cmentarnych”. Likwidacja grobów i pomników jest dozwolona za zgodą dysponenta grobu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru u Administratora i sporządzeniu odpowiedniego protokołu. (ZGODA PODPISANA W KSIĘGACH CZY ODDZIELNY PROTOKÓŁ)
3. Pozostałe po likwidacji elementy pomnika z cmentarza usuwane są przez rodzinę lub firmę, która została wyznaczona do tej pracy przez rodzinę.
4. Miejsce po likwidacji nagrobka należy pozostawić uprzątnięte i wyrównane do poziomu ziemi.
5. Jeśli przedłużenie rezerwacji grobu nie nastąpiło po 20 latach, miejscem i pomnikiem swobodnie dysponuje Zarządca. (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
6. W przypadku podjęcia zamiaru likwidacji grobu przez Zarządcę, działanie takie zostanie poprzedzone umieszczeniem informacji na grobie, na co najmniej rok przed planowanym terminem likwidacji.
7. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowywany jest u Zarządca cmentarza.
 

§ 10 – Ekshumacja

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana:
a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w ustawowym terminie tj. od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych,
b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy ekshumacji zleconych przez prokuratora lub sąd).

Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza
 

§ 11 – Szkody.

1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody nagrobków powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
2. Nagrobki od zdarzeń wymienionych w § 11 p. 1 można indywidualnie ubezpieczyć.
 

§ 12 – Przepisy końcowe

1. W przypadku wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu, sprawy sporne rozstrzyga Administrator cmentarza.
2. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Regulamin i Cennik opłat cmentarnych został zatwierdzony przez Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę ds. Ekonomicznych w dniu 02.06.2017.