Sakrament Bierzmowania 2020

SAKRAMENT BIERZMOWANIA w naszej Wspólnocie miał miejsce wczoraj w sobotę 19 września 2020 roku.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA w naszej Wspólnocie miał miejsce wczoraj w sobotę 19 września 2020 roku.

„Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.

Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1—47). W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.”

WCZORAJ W NASZEJ WSPÓLNOCIE MŁODZIEŻ PRZYSTĄPIŁA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. DZIĘKUJEMY KS. SŁAWOMIROWI I STARSZEJ MŁODZIEŻY, KTÓRA PROWADZIŁA POSZCZEGÓLNE GRUPY KANDYDATÓW ZA PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI. SŁUŻBIE LITURGICZNEJ OŁTARZA Z OPIEKUNEM KS. WOJCIECHEM ZA PRZYGOTOWANIE LITURGII. PANOM ORGANIŚCIE I KOŚCIELNEMU ZA ZAANGAŻOWANIE. SŁOWA SZCZEGÓLNEJ WDZIĘCZNOŚCI KIERUJEMY DO RODZICÓW I MŁODZIEŻY ZA PRZYGOTOWANIE KOŚCIOŁA I JEGO OTOCZENIA ORAZ ZA ZŁOŻONĄ OFIARĘ. BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO PRZYGOTOWANIA BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII.